برای اطلاع سریعتر از برنامه ها در شبکه های اجتماعی ما عضو شوید..

معاونت فرهنگی بسیج

در سطح اول معاونت فرهنگسازی ناظر بر عموم دانشجویان است و اتفاقاتی نظیر فرهنگ سازی، اردوراهیان نور، اربعین، فعالیت در خوابگاه و… به عهده دارد