برای اطلاع سریعتر از برنامه ها در شبکه های اجتماعی ما عضو شوید..

معاونت سیاسی بسیج

مسائل احصا شده توسط دانشجویان را با گفتمان سازی گ پیگیری از مسئولین مربوطه به دنبال می کند