برای اطلاع سریعتر از برنامه ها در شبکه های اجتماعی ما عضو شوید..

معاونت رشد و کادر سازی بسیج

معاونت رشدوکادرسازی ناظر بر دانشجویان بسیج دانشجویی است و برنامه هایی همچون دوره ها اموزشی و توانمندسازی و کادرسازی برای رشدو خودسازی اعضا دارد